Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

DEKLARACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Dziękujemy za zainteresowanie naszą fundacją. Ochrona danych osobowych ma dla Zarządu Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz jest naszym priorytetem. Korzystanie ze stron internetowych Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz jest możliwe bez ich podawania.

Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce za pośrednictwem naszej strony internetowej korzystać ze specjalnych usług naszej fundacji, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Wówczas uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych właściwymi dla danego kraju, obowiązującymi w Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz . Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nasza fundacja pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz , jako administrator danych osobowych, wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ich jak najpełniejszej ochrony przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej.

Niemniej, transmisja danych przez Internet zawsze może być narażona na luki w zabezpieczeniach, tak więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam swoje dane w inny sposób, na przykład przez telefon.

1. Terminy i ich definicje

Deklaracja ochrony danych osobowych Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz opiera się na pojęciach użytych w Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) (Dyrektywie Europejskiej i Rozporządzeniu Rządzącym przy wydawaniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) (DS-GVO). Naszą deklarację o ochronie danych osobowych powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno przez ogół społeczeństwa, jak i przez naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Aby tak się stało, chcemy wyjaśnić pojęcia, którymi będziemy się posługiwali.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamości tej osoby fizycznej, na podstawie, której ta osoba może zostać zidentyfikowana.

b) Osoba, której dane dotyczą

Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania danych

Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych aspektów osobowych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby dane osobowe nie mogły być już przypisane konkretnej osobie, której dotyczą bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że informacje te są przechowywane oddzielnie i wymagają podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które dają gwarancję, że dane osobowe nie zostaną przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego powołania mogą zostać określane zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego.

h) Przetwarzający dane

Przetwarzający dane osobowe oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, bez względu na to, czy jest to strona trzecia, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) Osoby trzecie

Osoba trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ niebędący podmiotem danych, administratorem, podmiotem przetwarzającym ani osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych, za które bezpośrednio odpowiada administrator lub podmiot przetwarzający.

k) Zgoda

Zgoda to dobrowolne, konkretne i świadome wyrażenie woli w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez które osoba, której dane te dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych osobowych są:

Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz
Großhennersdorf, Am Sportplatz 6
02747 Herrnhut
Deutschland
Tel.: +49 35873 47-0
E-Mail: info@diakoniewerk-oberlausitz.de
Website: diakoniewerk-oberlausitz.de

3. Ciasteczka

Strona internetowa Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz używa plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane konkretnej przeglądarce internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki unikalnemu identyfikatorowi cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane z korzyścią dla użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi przy każdej wizycie na tej stronie ponownie wprowadzać swoich danych, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i użytkownika, i plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje za pomocą pliku cookie pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku. 

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, wówczas nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcje zamieszczonych na naszej stronie internetowej.

(Kopie 1)

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz  gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub system automatyczny wchodzi na tę stronę. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być następujące dane: (1) typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje wejście do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których system dostępu uzyskuje wejście na naszej stronie internetowej, (5) datę i godzinę wejścia na stronę internetową, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu niebezpieczeństwom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz  nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam, (3) zapewnienia długoterminowej sprawności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego też Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz  analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane w odosobnieniu od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Na podstawie przepisów ustawowych strona internetowa Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz  zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszą fundacją, jak również bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której one dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Tego typu dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której one dotyczą, będą przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z nią. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której one dotyczą wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to przewidziane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie lub innego ustawodawcę w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator. W przypadku ustania celu przechowywania lub upływu okresu przechowywania określonego w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu producenta lub innego właściwego ustawodawcy, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

7. Prawa osoby, której dotyczą dane

a) prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane jej przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza się dane dotyczące jej osoby. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

b) prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie do uzyskania, w dowolnym momencie, od administratora bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych na jej temat oraz kopii tych informacji. Ponadto, europejska dyrektywa i rozporządzenie przyznały osobie, której te informacje dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania danych
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • jeśli to możliwe, planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria pozwalające określić ten okres
 • istnienia prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania przez administratora, lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie są pobierane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DS-GVO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy jej dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba ta ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z wyżej wymienionego prawa do dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z administratorem.

c) Prawo do żądania sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do niezwłocznego sprostowania swoich, niedokładnych danych osobowych. Ponadto osoba ta ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym administratorem.

d) Prawo do usunięcia danych i bycia zapomnianym

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz , może ona w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz  zadba o to, aby żądanie usunięcia danych zostało natychmiast zrealizowane.

Jeżeli dane osobowe zostały podane do wiadomości publicznej przez Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz  i nasza fundacja jako podmiot odpowiedzialny zgodnie z art. 17 ust. 1 DS-GVO, Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz , biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, wdraża odpowiednie środki, w tym środki o charakterze technologicznym, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, o tym, że podmiot, którego dane dotyczą, zażądał od innych administratorów usunięcia wszystkich linków do jej danych osobowych lub do kopii lub replikacji danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest konieczne. Pracownik Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz  ustala to, co jest konieczne w indywidualnych przypadkach.

 • Dane osobowe były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.
 • Podmiot, którego dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) DS-GVO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Podmiot, którego dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 DS-GVO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie jego danych osobowych, ma prawo, przyznane mu przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz , może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz  zorganizuje ograniczenie przetwarzania danych.

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez podmiot, którego dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, podmiot, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne w stosunku do podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane mu przez dyrektywę europejską i rozporządzenie europejskie, do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi przez podmiot danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Podmiot danych ma również prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO lub art. 9 ust. 2 lit. a) DS-GVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DS-GVO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 DS-GVO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania bezpośredniego przeniesienia danych osobowych od jednego administratora do innego administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie ma to negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób. W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz .

g) Prawo do sprzeciwu

Każda podmiot, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, posiada przyznane mu przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które następuje w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DS-GVO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz  nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz  przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, wówczas podmiot, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli podmiot sprzeciwi się temu, aby Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz  przetwarzało dane do celów marketingu bezpośredniego, wówczas Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz  nie będzie już przetwarzać jego danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz  do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO), chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z każdym pracownikiem Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz  lub innym pracownikiem. Podmiot danych może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą a administratorem, lub (2) jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i że prawo to przewiduje odpowiednie środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą oraz jej prawnie uzasadnionych interesów, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeśli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Evangelische Stiftung Diakoniewerk Oberlausitz  wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą oraz jej uzasadnionych interesów, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania zaangażowania ze strony administratora danych, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli podmiot, którego dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z prawem o ochronie danych

Każdy podmiot, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim.

Jeżeli podmiot, którego dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania swojej zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

8. Przepisy o ochronie danych dotyczące używania i stosowania Matomo

Administrator zintegrował na tej stronie komponent Matomo. Matomo jest oprogramowaniem open source służącym do analizy stron internetowych. Analiza internetowa to zbieranie, opracowywanie i ocena danych dotyczących zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Narzędzie do analizy stron internetowych gromadzi między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której podmiot, którego dane dotyczą, weszedł na stronę internetową (tzw. referrer), jakie podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i jak długo podstrona była przeglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści z reklamy internetowej. Oprogramowanie jest obsługiwane na serwerze administratora danych, a pliki dziennika, które są wrażliwe w świetle prawa o ochronie danych, są przechowywane wyłącznie na tym serwerze. Celem komponentu Matomo jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Administrator wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z tej strony internetowej w celu sporządzania raportów online przedstawiających aktywność na naszych stronach internetowych. Matomo umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawienie pliku cookie umożliwia nam analizę korzystania z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu, którego dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez komponent Matomo do przesyłania danych na nasz serwer w celu analizy online. W ramach tej procedury technicznej uzyskujemy wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP podmiotu, którą następnie wykorzystujemy między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć. Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, takie jak czas dostępu, miejsce, z którego nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin na naszej stronie internetowej. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane na nasz serwer. Te dane osobowe są przez nas przechowywane. Nie przekazujemy tych ich osobom trzecim. Podmiot, którego dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Matomo umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto, pliki cookie już ustawione przez Matomo mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Ponadto podmiot, którego dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Matomo. dane generowane przez Matomo i związane z korzystaniem z niniejszej witryny. Ustawiając cookie opt-in, wyrażasz zgodę na korzystanie z Matomo. Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Matomo można znaleźć na stronie Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Matomo.

Dane generowane przez Matomo i związane z korzystaniem z niniejszej witryny. Ustawiając cookie opt-in, wyrażasz zgodę na korzystanie z Matomo.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Matomo można znaleźć na stronie: matomo.org/privacy/.

9.) Podstawa prawna do przetwarzania danych

Przetwarzając dane robimy to opierając się na Art. 6 I lit. a DS-GVO, na podstawie, której uzyskujemy zgodę na określony cel ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest podmiot, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo dotyczy operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza Fundacja podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. do wypełnienia zobowiązań podatkowych, wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów podmiotu, którego dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi na naszym terenie, w wyniku czego jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych odbywałoby się na podstawie art. 6 I lit. d DS-GVO.

Wreszcie, operacje przetwarzania danych mogą być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania danych są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie drugie GDPR).

10.) Uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem danych realizowane przez administratora lub stronę trzecią.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

11.) Okres, w jakim dane osobowe są przechowywane

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych stanowi odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

12.) Przepisy prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje niepodania danych

Informujemy, że podania danych osobowych czasem wymagane jest przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasem też, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby podmiot, którego dane dotyczą, przekazał nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, podmiot, którego dane dotyczą, jest zobowiązany do przekazania nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nim umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik wyjaśni w każdym przypadku wyjaśni jej, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych.

13. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

14. Korzystanie z Map Google

Na naszej stronie internetowej używamy komponentu "Google Maps" firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanego dalej "Google".

Przy każdym wywołaniu komponentu "Google Maps" Google ustawia plik cookie w celu przetworzenia ustawień i danych użytkownika podczas wyświetlania strony, na której zintegrowany jest komponent "Google Maps". Z reguły ten plik cookie nie jest usuwany przez zamknięcie przeglądarki, ale wygasa po pewnym czasie, chyba że wcześniej użytkownik usunie go ręcznie.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na takie przetwarzanie swoich danych, mają Państwo możliwość dezaktywacji usługi "Google Maps" i tym samym uniemożliwienia przekazywania danych do Google. W tym celu należy dezaktywować funkcję Java Script w przeglądarce. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku nie będzie można korzystać z "Google Maps" lub tylko w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z "Google Maps" oraz informacje uzyskane za pośrednictwem "Google Maps" podlegają Warunkom użytkowania Google.

www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

oraz dodatkowe warunki korzystania z "Google Maps" www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

15. Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki. W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że nasza strona została odwiedzona przez Państwa adres IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, użyta zostanie standardowa czcionka z Państwa komputera.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: www.google.com/policies/privacy/.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało stworzone przez generator oświadczeń o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych dla Górnego Palatynatu, we współpracy z firmą RC GmbH, która zajmuje się recyklingiem zużytych komputerów, oraz kancelarią prawną WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.