Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

STWORZENIE PODSTAW DO PRACY W SEKTORZE SPOŁECZNYM

Żeby móc zostać się asystentem pomocy społecznej należy przejść dwuletnie szkolenie składające się z części teoretycznej i praktycznej. Zdobyta w trakcie szkolenia wiedza dobrze przygotowuje do udzielania pomocy w sektorze społecznym, jak również umożliwia im w późniejszym okresie pogłębianie swojej wiedzy.

Oferujemy Państwu:

 • Solidne wykształcenie oferowane przez doświadczoną kadrę oraz praktyki zawodowe w następujących obszarach:
  • Praca z dziećmi
  • Praca z ludźmi starszymi
  • Praca z osobami niepełnosprawnymi
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami diakonijnymi w regionie z możliwością przyszłego zatrudnienia lub też dalszego podnoszenia kwalifikacji.

Szkolenie jest płatne. Miesięczne czesne wynosi 50 euro. W specjalnych przypadkach można ubiegać się o zwolnienie z opłaty. Przynależność do kościoła nie jest warunkiem koniecznym, aby móc uczęszczać do szkoły.

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

Zgłoszenia prosimy kierować do dyrektora szkoły.

 • List motywacyjny
 • Życiorys w formie tabelarycznej
 • Aktualne zdjęcie
 • Kopia/odpis świadectwa (potwierdzonego za zgodność z oryginałem) ukończenia szkoły na poziomie średnim (Realschulabschluss) lub
 • Kopia półrocznego świadectwa 10-tej klasy.
 • Zaświadczenie lekarskie (badanie zgodnie z § 32 ust. 1 Ustawy o ochronie pracy osób młodych / Jugendarbeitsschutz

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30 KWIETNIA