Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

KSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Zakłady Pracy Chronionej /Oberlausitzer Werkstätten oferują osobom niepełnosprawnym kształcenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji po ukończeniu przez nie obowiązku szkolnego lub, jeśli mają one prawo do integracji w zakładzie pracy dla osób niepełnosprawnych / Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM), po złożeniu przez nie wniosku o uczestnictwo w życiu zawodowym.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Całkowity czas trwania szkolenia zawodowego wynosi 27 miesięcy i dzieli się na dwa etapy.

Wstępna procedura trwa 3 miesiące. W ramach procedury wstępnej uczestnicy poznają zakład i jego team, badają swoje zainteresowania zawodowe i umiejętności osobiste oraz zapoznają się z możliwościami pracy w zakładzie.

Następnie odbywa się program kształcenia zawodowego, który z reguły 24 trwa miesiące.

TREŚCI SZKOLENIOWE

Kształcenie zawodowe oparte jest na procedurze PRAXISBAUSTEIN. Uczestnicy poznają różne dziedziny wraz z ofertami pracy i mogą zdecydować się w dalszym toku kursu na pogłębione kształcenie zawodowe w danej dziedzinie.

Uczestnicy zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę o danej dziedzinie, umiejętności i kompetencje. Kładzie się również nacisk na rozwój kluczowych kompetencji, takich jak punktualność, rzetelność, umiejętność krytycznej oceny itp. Cele kształcenia i treści edukacyjne ustala się indywidualnie.

MODUŁ PRAKTYK PRAXISBAUSTEIN

Od 2017 roku procedura PRAXISBAUSTEIN jest obowiązującą podstawą kształcenia zawodowego w Oberlausitzer Werkstätten. Procedura ta umożliwia znormalizowane i uznane procesy kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych w zakładach pracy dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki PRAXISBAUSTEIN uczestnicy uczą się konkretnych, możliwych do wykonania czynności w danej praktycznej dziedzinie. Treści nauczania opierają się na uznanych ramowych planach kształcenia zgodnie z ustawą o kształceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz, BBiG). W ramach kształcenia zawodowego jego uczestnicy mogą poznać kilka praktycznych modułów.

Pod koniec okresu szkolenia zawodowego uczestnicy wypełniają ocenę wyników. Ci, którzy pomyślnie przejdą ocenę sprawności otrzymują zaświadczenia z izb (Izby Rzemieślniczej / Handwerkskammer lub Izby Przemysłowo-Handlowej / Industrie- und Handelskammer).

Moduły praktyczne mogą być powiązane z dalszym kształceniem zawodowym z modułami kwalifikacyjnymi zgodnie z z ustawą o kształceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz, BBiG).