Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

TRZYLETNIA EDUKACJA

 • Czas trwania nauki: trzy lata w pełnym wymiarze godzin.
 • Rozpoczęcie nauki: z poczatkiem roku szkolnego
 • Termin składania podań: do 30 kwietnia

Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole.

Szkolenie w zawodzie wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia dbającego o stosowanie zasad higieny (Heilerziehungspfleger/-in) związane jest z holistyczną opieką nad osobami niepełnosprawnymi w każdej grupie wiekowej.

PRAKTYKI

Praktyki odbywają się w placówkach Diakoniewerk Oberlausitz lub w partnerskich placówkach dla osób niepełnosprawnych.

W naszych placówkach otaczamy stażystów rodziną atmosferą i wsparciem nauczycieli oraz opiekunów praktyk, którzy posiadają wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie. Dzięki nawiązaniu bliskiej współpracy z instytucjami udzielającymi pomocy społecznej mogą poznać różne domy pomocy społecznej, szkoły specjalne i warsztaty dla osób niepełnosprawnych oraz zdobyć praktyczne doświadczenie i zastosować je w codziennej pracy.

OFERUJEMY PAŃSTWU

 • sprawdzoną i uznaną koncepcję szkoleniową z doskonałym połączeniem teorii i praktyki,
 • intensywne wsparcie podczas szkolenia, które znacznie wykracza poza wymagany poziom,
 • kadrę dydaktyczną z bogatym i profesjonalnym zapleczem praktycznym,
 • dobrą atmosferę panującą w małej szkole, która znajduje się w niewielkiej odległości od placówek Diakoniewerk Oberlausitz.

Uczniowie uczęszczający do Ewangelickiej Szkoły Zawodowej w Großhennersdorf kształcącej wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia w zakresie stosowania zasad higieny / Evangelische Fachschule für Heilerziehungspflege in Großhennersdorf otrzymują 380 euro miesięcznie. Nie pobiera się opłat za szkołę.

Istnieje możliwość zakwaterowania. Przynależność do kościoła nie jest wymagana.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny
 • Życiorys w formie tabelarycznej
 • Aktualne zdjęcie 
 • Urzędowo poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy (nie starsze niż jeden miesiąc, które należy przedłożyć na początku nauki)
 • Zaświadczenie o niekaralności (należy przedłożyć na początku szkolenia)
 • Inne zaświadczenia, np. odbycie federalnego wolontariatu (Bundesfreiwilligendienst), FSJ, opinie itp.

Zgłoszenia prosimy kierować do dyrektora szkoły.

Po złożeniu niezbędnych dokumentów zostaną Państwo zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

UKOŃCZENIE KURSÓW, SZKOLEŃ LUB POSIADANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

 • Ukończona szkoła średnia (Realschulabschluss) lub równoważne wykształcenie, ukończenie kształcenia zawodowego trwającego co najmniej dwa lata, które jest uznawane przez prawo federalne lub krajowe i które jest związane z kierunkiem studiów (np. kształcenie w zakresie opieki, fizjoterapii, opieki geriatrycznej lub asystenta pomocy społecznej) lub
 • ukończenie kształcenia zawodowego (Berufsbildung) trwającego co najmniej dwa lata, uznawanego przez prawo federalne lub krajowe oraz co najmniej dwuletnia lub, o ile jest to zgodne z kierunkiem szkolenia, co najmniej roczna praca w zawodzie lub
 • co najmniej siedmioletnie doświadczenie w zakresie sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi, predyspozycje zdrowotne do wykonywania zawodu.

Przyjęcie maturzystów, którzy posiadają z reguły roczne doświadczenie w pracy społecznej będzie możliwe dopiero po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.

EMPATIA, GŁĘBOKA WIEDZA I RADOŚĆ Z PŁYNĄCA Z BYCIA KREATYWNYM

W pracy z osobami niepełnosprawnymi szczególnie ważne są otwartość i empatia.

Będą Państwo towarzyszyli naszym podopiecznym we wszystkich obszarach ich życia i wspierali rozwój ich osobowości.

Do tego potrzebna jest solidna wiedza z zakresu medycyny i pielęgniarstwa, edukacji, psychologii, jak również umiejętności czerpania przyjemności z takich twórczych dziedzin jak muzyka, ruch i projektowanie.